Jakich prac konserwatorskich wymaga Zespół Klasztorny i jak gmina dba o ten obiekt?


W roku bieżącym kontynuujemy prace konserwatorskie przy barokowym kościele, aktualnie rozpoczynamy prace we wnętrzu kościoła. Prace konserwatorskie będą obejmować zabezpieczenie odcinka korony murów i ścian wewnętrznych, a dlatego tylko odcinka, ponieważ nasze ambitne plany jak co roku zostały zweryfikowane przez niższe dotacje niż planowaliśmy.

W kolejnych latach planujemy wykonanie kolejnego etapu prac konserwatorskich mających na celu zabezpieczenie ścian wewnętrznych kościoła. Prace te wpłyną korzystnie na poprawę stanu technicznego obiektu i estetykę. W czasie tych prac, koniecznym będzie objęcie konserwacją również zachowane dekoracje malarskie w postaci polichromii (fresków).

Ponadto zleciliśmy opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej wybudowanie zadaszenia nad wieżą widokową znajdującą się w budynku kościoła, adaptację pozostałości po budynku foresterium na centrum promocji i informacji, w tym celu planujemy wybudować całkiem nową niezależną konstrukcję, aby budynek spełniał wszystkie aktualne wymagania formalno-techniczne. Zachowane muru zostaną poddane zabiegom konserwatorskim, co umożliwi ich wyeksponowanie, w możliwie w jak największym zakresie.

Dokumentacja projektowa obejmie również studnię klasztorną, która znajduje się na terenie dawnego dziedzińca gospodarczego. Kamienna cembrowina zostanie odbudowana, a teren dziedzińca wyrównany i uporządkowany. Równocześnie planujemy odtworzenie i zabezpieczenie odcinka muru obronnego otaczającego dziedziniec gospodarczy i budynek foresterium.

W dalszych planach przewidujemy na terenie Zespołu Klasztornego budowę oświetlenia dla ciągów pieszych i tzw. „podświetlenie” budynków, monitoringu wizyjnego oraz wykonanie przyłącza zasilania energetycznego.

Gmina Zagórz dba o Zespół Klasztorny poprzez realizację nieprzerwanie od 2011 roku inwestycji mających na celu trwałe zabezpieczenie wszystkich budynków. Dowodem na to jest realizacja przez Gminę w okresie 6 lat prac konserwatorskich na łączną kwotę ok. 2 800 tys. zł, z własnych środków Gmina wydatkowała prawie 600 tys. zł.

Rok

Łączny koszt inwestycji

Wysokość środków własnych budżet gminy

Wysokość dotacji PWKZ
w Przemyślu

Wysokość dotacji Marszałka
Województwa Podkarpackiego

Wysokość dotacji MKiDN w Warszawie

Wysokość funduszy UE

2011

97 011,11

28 506,43

38 504,68

30 000,00

0,00

0,00

2012

220 032,64

40 032,64

150 000,00

30 000,00

0,00

0,00

2013

1 611 591,07

398 434,35

100 000,00

40 000,00

0,00

1 073 156,79

2014

289 105,84

84 186,23

144 919,61

60 000,00

0,00

0,00

2015

299 432,10

10 494,86

150 000,00

40 000,00

98 937,24

0,00

2016

274 867,36

4 867,36

100 000,00

20 000,00

150 000,00

0,00

Razem

2 792 040,00

566 521,87

683 424,29

200 000,00

248 937,24

1 073 156,79

Poza znaczącymi inwestycjami finansujemy także bieżące utrzymanie obiektu, na które składają się takie prace jak: utrzymanie czystości i porządku, wykaszanie traw i karczowanie krzewów, naprawy zdewastowanych urządzeń, oznakowanie obiektu poprzez umieszczanie tablic informacyjnych.